Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KLANT incasso & debiteurenbeheer (per 1 januari 2023)

1.  BEGRIPPEN 

1.1 Algemene Voorwaarden: de door KLANT incasso & debiteurenbeheer (hierna te noemen: KLANT incasso) gehanteerde algemene voorwaarden. 

1.2 Opdrachtgever: degene die geen tussenpersoon is en opdracht heeft gegeven aan KLANT incasso tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden. 

1.3 Opdrachtnemer: de eenmanszaak KLANT incasso & debiteurenbeheer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65030885, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mr. J.V. Blokland. 

1.4 Debiteur: degene die gelden verschuldigd is aan een opdrachtgever van KLANT incasso. 

1.5 Tussenpersoon: een derde die beroepshalve juridische en/of incassowerkzaamheden verricht. Hieronder worden verstaan advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, rechtsbijstandverzekeraars en aanverwante bedrijven. 

1.6 Werkzaamheden: alle door KLANT incasso te verrichten werkzaamheden. Hieronder vallen onder meer: werkzaamheden in het kader van debiteurenbeheer, incassowerkzaamheden, het geven van adviezen en huis-/debiteurenbezoeken. 

1.7 Geldvordering: het, blijkens een uitgebrachte factuur of gesloten overeenkomst, door een debiteur aan een opdrachtgever verschuldigd bedrag, niet verhoogd met vertragingsrente, incassokosten en/of andere kosten. 

1.8 Incassokosten: de bij de debiteur in rekening gebrachte kosten voor de buitengerechtelijke incasso van de geldvordering. 

1.9 Vertragingsrente: de door debiteur verschuldigde rente wegens vertraging in de voldoening van de geldvordering. 

1.10 WIK-brief: de schriftelijke aanmaning overeenkomstig de geldende wet- (artikel 6:96 lid 6 Burgerlijk Wetboek) en overige regelgeving.  

1.11 Proceskosten: dat deel van de externe kosten dat rechtstreeks samenhangt met het uitbrengen van de dagvaarding en het voeren van een gerechtelijke procedure.

2.  TOEPASSINGSGEBIED 

2.1 De Algemene Voorwaarden van KLANT incasso zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van KLANT incasso, waarbij KLANT incasso bepaalde diensten van welke aard ook aan opdrachtgever levert, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen.  

2.2 In geval van een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden, is de nieuwe versie van rechtswege van toepassing op de overeenkomst en treden de nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden. 

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.  

3.  AANVAARDING 

3.1 Alle offertes zijn indicatief, tenzij deze worden aanvaard of het aanbod een termijn voor aanvaarding bevat. 

3.2 Uitsluitend de in de offerte beschreven opdracht is bindend. Offertes kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene wijziging van de werkzaamheden. KLANT incasso zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

3.3 Een aan KLANT incasso verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk door haar aan de opdrachtgever is bevestigd of wanneer zij is aangevangen met de uitvoering van de opdracht. KLANT incasso is in ieder geval aangevangen met de uitvoering van de opdracht op het moment dat zij zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer. 

3.4 Na aanvaarding mag de opdracht slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd, waarna KLANT incasso gerechtigd is het voor de opdracht verschuldigde bedrag en/of de gemaakte afspraken aan te passen.

4. WERKZAAMHEDEN  

4.1 De werkzaamheden zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

4.2 Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen. 

4.3 Het staat KLANT incasso niet vrij om zonder schriftelijke toestemming van haar opdrachtgever derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen voor onder meer het verrichten van ambtelijke handelingen, het waarnemen van rolzittingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het voeren van gerechtelijke procedures. Indien opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met het inschakelen van derden, zullen de kosten door KLANT incasso als voorschotten of achteraf in rekening worden gebracht bij haar opdrachtgever. Als uitzondering hierop heeft KLANT incasso geen toestemming van opdrachtgever nodig voor het opvragen van informatie inzake debiteur indien de kosten niet meer bedragen dan 15 euro excl. btw per aanvraag.

4.4 In het geval dat KLANT incasso de algemene opdracht wordt gegeven om debiteurenbeheer uit te voeren, incassowerkzaamheden te verrichten of om het nodige te doen om betaling van een executoriale titel te verkrijgen dan staat het haar vrij om een in haar ogen acceptabele betalingsregeling met de debiteur te treffen. Tenzij dit vóór bevestiging van de opdracht aan opdrachtgever anders is overeengekomen. 

4.5 Opdrachtgever zal na het geven van de opdracht tot incasso geen afspraken maken met de debiteur ter zake van de betaling van de vordering. Tevens zal opdrachtgever KLANT incasso direct op de hoogte stellen van de ontvangst van correspondentie dan wel van rechtstreekse betalingen van de debiteur. 

4.6 De werkzaamheden worden alleen verricht in Nederland, mits de debiteur in Nederland woont/gevestigd is, de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.  

4.7 KLANT incasso kan haar werkzaamheden staken zodra ten laste van de debiteur het faillissement, de surséance van betaling of de WSNP is uitgesproken.

5. TARIEVEN 

5.1 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen berekent KLANT incasso voor de door haar verrichte minnelijke en gerechtelijke incassowerkzaamheden de vergoeding, zoals die in haar tarieven is bepaald. Deze tarieven maken een integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. 

5.2 KLANT incasso is gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden tussentijds in rekening te brengen bij opdrachtgever.  

5.3 KLANT incasso heeft het recht de haar volgens de tarieven toekomende vergoeding voor minnelijke en gerechtelijke incassowerkzaamheden ook aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien de opdrachtgever buiten haar om met de debiteur een regeling of een schikking treft, de opdracht tot incasso plotseling (zondere verdere aanwijsbare reden) intrekt of crediteert, de vordering zelf incasseert of KLANT incasso zonder bericht laat. Deze gevallen worden dan gelijkgesteld met het geheel geïncasseerd hebben van de vordering. 

5.4 KLANT incasso is gerechtigd de door haar ontvangen bedragen te verrekenen met al hetgeen de opdrachtgever aan haar verschuldigd is. 

5.5 KLANT incasso is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de laatst bekende ‘jaarmutatie CPI’ volgens de ‘Consumentenprijzen; prijsindex 2015 = 100’, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en/of op basis van de in de meest recente Macro Economische Verkenning van het CBS vermelde inflatie over het voorgaande jaar.

5.6 Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen en tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW). 

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

6.1 De totale aansprakelijkheid van KLANT incasso, wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst/opdracht, is beperkt tot vergoeding van de redelijke kosten die opdrachtgever aantoonbaar maakt (door middel van schriftelijke bewijsstukken) om de opdracht zelf of door een derde te laten uitvoeren. De totale aansprakelijkheid van KLANT incasso per opdracht is daarbij echter beperkt tot een bedrag gelijk aan de voor die opdracht bedongen prijs exclusief BTW, met een maximum van 1.000 (duizend) euro exclusief BTW.  

6.2 Een tekortkoming in de overeenkomst is slechts toerekenbaar indien opdrachtgever KLANT incasso onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, waarbij KLANT incasso een redelijke termijn wordt geboden om de tekortkoming te zuiveren, en KLANT incasso ook na gestelde termijn in haar verplichting tekort blijft schieten. Daarnaast moet de tekortkoming of schade binnen 14 dagen na het ontstaan of de bekendheid daarmee door opdrachtgever, schriftelijk aan KLANT incasso zijn gemeld. 

6.3 Het in 6.1 genoemde maximumbedrag komt te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld. 

6.4 KLANT incasso is niet aansprakelijk voor schade door derden geleden ten gevolge van handelingen die op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zijn verricht.  

6.5 Aansprakelijkheid van KLANT incasso voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.      

7. OVERMACHT 

7.1 Onverminderd haar overige rechten, heeft KLANT incasso in geval van overmacht het recht om naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat KLANT incasso gehouden is tot enige schadevergoeding. 

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van KLANT incasso onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van KLANT incasso kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte van medewerkers.  

8. VOORSCHOTTEN 

8.1 KLANT incasso is gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever een door haar te bepalen bedrag stort als voorschot ter dekking van de te maken kosten.  

8.2 Zolang de eventuele voorschotbetaling niet is ontvangen, is KLANT incasso niet gehouden tot verdere werkzaamheden. KLANT incasso is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van opschorting/staking van de werkzaamheden op deze grond. 

8.3 KLANT incasso is gerechtigd uit de gelden, die zij aan de opdrachtgever verschuldigd wordt, een door haar te bepalen bedrag in te houden en dit bedrag aan te wenden als voorschot voor de kosten die KLANT incasso voor die opdrachtgever gemaakt heeft of nog moet maken. 

9. BETALING 

9.1 Alle kosten worden in eerste instantie ten laste gebracht van de debiteur. Als deze kosten niet, of niet volledig in rechte worden toegewezen of niet op debiteur kunnen/mogen worden verhaald, worden ze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 

9.2 Voldoening van al hetgeen aan KLANT incasso verschuldigd is, zal worden ingehouden op de aan opdrachtgever toekomende gelden. Indien betaling anders geschiedt, dan dient de voldoening te geschieden binnen 7 dagen nadat KLANT incasso haar factuur aan haar opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is en een rentevergoeding verschuldigd wordt conform de wettelijke (handels)rente of de contractuele rente, te berekenen vanaf de vervaldatum. 

9.3 Indien opdrachtgever met tijdige betaling van de factuur in gebreke blijf, is KLANT incasso gerechtigd haar factuur – na aanmaning - te verhogen met incassokosten en deze op opdrachtgever te verhalen. De incassokosten worden berekend op grond van art. 6:96 lid 2 sub c BW juncto het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en bedragen tenminste 40 euro excl. btw. 

9.4 Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan, is KLANT incasso gerechtigd, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten of te staken totdat betreffende factuur door opdrachtgever is voldaan. KLANT incasso is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van opschorting/staking van de werkzaamheden op deze grond. 

10. OVERIGE BEPALINGEN 

10.1 Tenzij anders overeengekomen, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (deel)resultaten van de opdracht - waaronder begrepen maar niet uitsluitend overeenkomsten, adviezen, rapporten en andere documenten - uitsluitend bij KLANT incasso. KLANT incasso verleent opdrachtgever het gebruiksrecht ten aanzien van vorenbedoelde werken in het kader van haar normale bedrijfsvoering. Het is opdrachtgever derhalve niet toegestaan de werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verschaffen zonder voorafgaande toestemming van KLANT incasso.  

10.2 Op de rechtsverhouding tussen KLANT incasso en haar opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. 

10.3 In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de gewone rechter te Dordrecht.              

Contactgegevens

KLANT incasso & debiteurenbeheer

    Buitenplaats 4
       3328 LJ Dordrecht
       (bezoek alleen op afspraak)

      078-8432241

    Kamer van Koophandel nr 65030885
    BTW-id: NL002025702B02

    www.klantincasso.nl

    info@klantincasso.nl

Social media

 

logo facebook

twitter logo

logo linkedin